APGYVENDINIMAS SENJORŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE
(ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ SKYRIMAS)

 

 

 

Galimi ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai:
- suaugę asmenys su negalia;
- senyvo amžiaus asmenys;

 

Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas (rūpintojas), artimas giminaitis (sesuo, brolis, vaikai, tėvai) kreipiasi į savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą, užpildydamas Prašymą–paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8) su priedais, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą išimties tvarka gali pateikti socialiniai darbuotojai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
2. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą);
3. Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
4. Išrašas iš medicinos dokumentų, forma 027/a, patvirtintą Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Gydytojų konsultacinės komisijos, su išvada apie rekomenduojamą socialinės globos instituciją (bendro profilio, sutrikusio intelekto ir kt.), pagal asmens sveikatos būklę;
5. Darbingumo lygio, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažymų kopijos (jei yra nustatyta);
6. Specialiojo poreikio nuolatinei slaugai, priežiūrai (pagalbai) nustatymo pažymų kopijos (jei yra nustatyta);
7. Pažymos ir kiti dokumentai apie asmens (šeimos) gautas visas pajamas per 3 mėnesius iki kreipimosi dienos;
8. Pažymos ir kiti dokumentai apie asmens turimą turtą, ar turėtą turtą per 12 mėnesių iki kreipimosi dienos (pateikia pareiškėjas, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius sutikrina duomenis su Turto registro turimais duomenimis);
9. Pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos);
10. kiti dokumentai, atsižvelgiant į konkrečią pareiškėjo situaciją.

 

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir asmens ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikį nustato seniūnijų socialinio darbo organizatoriai bendruomenėje, finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas - Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius Savivaldybes tarybos patvirtinta tvarka.
Asmens prašymą dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo svarsto Socialinės globos paslaugų skyrimo komisija, patvirtinta Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu.
Jei socialinės globos institucijoje nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į Savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa apskrities socialinės globos institucijoje – į apskrities asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.
Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą.

 

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto normatyvą. Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą ir neturi viršyti 80 procentų vaiko pajamų.
Socialines paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) privalo pranešti paslaugas teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai apie asmens (šeimos) pajamų, asmens turto pokyčius per šių paslaugų gavimo laiką.

ASMENS (ŠEIMOS) PAJAMOS IR JŲ APSKAIČIAVIMAS
Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, į asmens pajamas įskaitoma:
1. pensijos ir pensijų išmokos, mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, taip pat pensijų išmokos, gaunamos pagal pensijų kaupimo įstatymą;
2. valstybinės šalpos išmokos (išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, kai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, socialinė priežiūra);
3. su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos;
4. pajamos iš žemės ūkio veiklos (kai yra šios veiklos apskaitos dokumentai), išmokos žemės ūkio veiklai;
5. individualios veiklos pajamos, gautos verčiantis pagal verslo liudijimą;
6. individualios įmonės savininko pajamos, gautos iš šios įmonės apmokestinto pelno;
7. motinystės (tėvystės) pašalpa, vaiko išlaikymo periodinės išmokos;
8. palūkanos, dividendai;
9. netekto darbingumo periodinės kompensacijos, žalos atlyginimo periodinės išmokos, nedarbo socialinio draudimo išmokos;
10. turto nuomos pajamos.
Visas pajamas nurodo pats asmuo prašyme-paraiškoje skirti socialines paslaugas.
Kilus įtarimui, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikė neteisingus duomenis, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius gali pareikalauti papildomų dokumentų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą.
Skaičiuojant asmens pajamas, imamos vidutinės 3 paskutinių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo mėnesių pajamos.
Skaičiuojant šeimos pajamas, imamos visų šeimos narių vidutinės 3 paskutinių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo mėnesių pajamos.

 

ASMENS TURTAS IR JO VERTINIMAS
Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už ilgalaikę socialinę globą, įskaitomas šis asmens nuosavybės teise turimas ar per praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo turėtas turtas:
1. statiniai (įskaitant nebaigtus statyti statinius);
2. privalomos registruoti transporto priemonės;
3. privaloma registruoti žemės ūkio technika;
4. žemė (įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių žemę);
5. akcijos, obligacijos, vekseliai ir kiti vertybiniai popieriai;
6. piniginės lėšos banke.
Asmens turimo arba turėto turto vertė nustatoma sumuojant visą prieš tai nurodytą turtą.
Tais atvejais, kai asmeniui turtas priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, į asmens turtą įskaitoma tik jam (paslaugų gavėjui) tenkanti šio turto dalis.
Turto normatyvas asmeniui – 12 kv. metrų būsto naudingo ploto. Turto vertės normatyvas nustatomas turto normatyvą dauginant iš asmens gyvenamosios vietos vidutinės nekilnojamojo turto rinkos vertės. Turto vertės normatyvui nustatyti taikomos kiekvienų metų vasario 1 d., gegužės 1 d., rugpjūčio 1 d. ir lapkričio 1 d. komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti tvirtinamos vidutinės nekilnojamojo turto rinkos kainos Lietuvos miestuose ir savivaldybių centruose bei rajonuose (be savivaldybių centrų) piniginei socialinei paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms gauti.
Informaciją apie privalomų registruoti transporto priemonių ir privalomos registruoti žemės ūkio technikos, turimų akcijų, obligacijų, vekselių ir kitų vertybinių popierių vertę bei pinigines lėšas nurodo pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) prašyme-paraiškoje suteikti socialines paslaugas. Prie prašymo–paraiškos pridedami turimi šio turto įsigijimą patvirtinantys dokumentai (pirkimo, pirkimo-pardavimo, dovanojimo sutartys, paveldėjimo dokumentų kopijos ir kita).
Kilus įtarimui, kad asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) pateikė neteisingus duomenis, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius gali pareikalauti papildomų duomenų, patvirtinančių pateiktų duomenų teisingumą.