SAVIVALDYBĖS SPRENDIMU

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimas

Formos viršus

 

I. Informacija apie paslaugą

 

Paslaugos kategorija

Socialinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimas

Paslaugos esmės trumpas aprašymas

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kai reikia nuolatinės specialistų priežiūros. Trumpalaikės socialinės globos paslaugų trukmė - iki 1 metų, ilgalaikės socialinės globos paslaugų trukmė – ilgesnė, negu 1 metai. Socialinės globos įstaigą pasirenka pats asmuo

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2008, Nr. 71-2702, 2010, Nr. 53-2598; aktuali redakcija); 
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 “Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 81-2986, 2011, Nr. 106-5008; aktuali redakcija); 
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2009, 27-1053; 2010, Nr. 86-4549; aktuali redakcija);
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72; 2009, Nr. 83-3450; 2010, Nr. 83-4393; aktuali redakcija); 
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (2006, Nr. 43-1571; 2010, Nr.79-4099; aktuali redakcija); 
6. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimas Nr. 5TS-1233 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo“ (aktuali redakcija)

Paslaugos gavėjas

Senyvo amžiaus asmuo, kuriam vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje poreikis

Paslaugos suteikimo trukmė

Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) turi būti paskiriamos:

- Socialinė priežiūra – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

- Socialinė globa – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustatomas socialinių paslaugų poreikis. Jei padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos turi būti nustatytas asmens socialinės globos poreikis. Per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui- trumpalaikę socialinę globą valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama:

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai laikinoji ar nuolatinė globa  nustatyta likusiam be tėvų globos vaikui; 

- Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skirtos senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems neįgaliems asmenims.

Jei globos namuose yra laisvų vietų ar apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos asmens siuntimą į globos namus išrašo savivaldybė, o kai priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos siuntimą išrašo tarnyba. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės globos namuose – į asmenų eilę ilgalaikei  socialinei globai gauti valstybės globos namuose, kurią sudaro ir tvarko tarnyba. Asmens siuntimas į globos namus per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Atitinkamos tarnybos išduoto siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. Esant reikalui, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, tuo atveju, kai asmuo, (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.

II. Paslaugos teikimas

 

Paslaugos inicijavimo būdas

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas) raštu kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. 
Pastaba: Prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, bendruomenės nariai, nurodę priežastį dėl kurios asmuo, jo globėjas ar rūpintojas negali to padaryti pats

Paslaugos gavimui reikalingi dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti paslaugos gavėjas

Prie prašymo - paraiškos SP-8 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 (2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-367 redakcija) (2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-367 redakcija) socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 formos) pridedama:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopija;
2. Specialiojo poreikio nustatymo pažymos, išduotos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopija arba neįgaliojo pažymėjimo kopija;
3. Sprendimo dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo kopija, jei senyvo amžiaus asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis;
4. Pensininko pažymėjimo kopija; 
5. Medicininių dokumentų išrašas F027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl pensionato profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio.
Kadangi Lazdijų rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, informaciją ir dokumentus gauna tarnybinės pagalbos tvarka, kreipiantis dėl paslaugos nebūtinai pateikiama:
1. Pažyma apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą;
2. Asmens pažyma apie šeimos sudėtį;
3. Asmens pažyma apie gaunamas socialines išmokas;
4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informacija apie gaunamą pensiją (jeigu asmuo ją gauna).
Pastaba: Seniūnijos socialinis darbuotojas arba Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas, išimties atvejais, turi teisę reikalauti papildomų dokumentų

Formos ir šablonai

 Prašymo-paraiškos forma  Prašymo forma patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“

Paslaugos gavimui reikalingas tapatybės nustatymo lygis

Prašyme - paraiškoje socialinėms paslaugoms gauti turi būti nurodyta asmens kodas

Paslaugos teikimo rezultatas

Asmeniui paskirta ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos institucijoje

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa ,,Parama“, gaunami duomenys iš:

- Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, www.sodra.lt/) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

- Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, Lt-03131 Vilnius, www.ldb.lt) – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;

- Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, LT-08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

- VĮ Regitra (Lentvario g. 7, LT-02300 Vilnius, www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

- Valstybės įmonės Registrų centro, adresas V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius,

 http://www.registrucentras.lt/ - apie nekilnojamą turtą;

- informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama“ – iš UAB ,,Nevda“, adresas Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius,   http://www.nevda.lt/

Aptarnaujamo teritorinio vieneto pavadinimas

Švenčionių rajono savivaldybė

Padalinys, atsakingas už paslaugos teikimą

Socialinės paramos skyrius

Administracinių  paslaugų vykdytojų kontaktai

Visus administracinių paslaugų vykdytojų kontaktai  rasite internetinėje svetainėje: http://svencionys.lt/lit/Socialines_paramos_skyrius/1765

Administracinės paslaugos teikėjas

Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įgalioti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

Lina Šalnienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė, tel. 8 387 66 383, el. p.: lina.salniene@svencionys.lt

Modesta Semėnienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė, tel. 8 387 66 383, el. p.: modesta.semeniene@svencionys.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Antanas Lašinskas, tel. 8 387 66 383, el. p.: sps.vedėjas@svencionys.lt

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje http://www.svencionys.lt, taip pat vartotojui suteikiama galimybė gauti prašymo-paraiškos formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Dėl socialinės priežiūros paslaugų: pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvių krizių įveikimo pagalbos paslaugų gavimo, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) kreipiasi į Socialinės paramos skyrių arba seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Asmuo pildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu bei pateikia reikiamus dokumentus.

Socialinės paramos skyriaus įgaliotas specialistas informuoja besikreipiantį asmenį apie socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo procedūrą, administracinės paslaugos suteikimo terminus, paslaugos mokėjimo dydį ir tvarką, patikrina ar tinkamai užpildytas prašymas ir pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos.

Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas įvertinęs socialinių paslaugų poreikį, išvadas dėl socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų skyrimo (išskyrus atvejus, kai vaikui, likusiam be tėvų globos nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa) pateikia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai, kuri protokoliniu nutarimu teikia savo išvadas Socialinės paramos skyriaus vedėjui, įgaliotam priimti sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo. Sprendimo projektą parengia Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas. 

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugų gavimo asmens prašymas nebūtinas.

Dėl kitų bendrųjų socialinių paslaugų: sociokultūrinių, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugų, specialaus transporto organizavimo,  asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, asmuo gali kreiptis tiesiogiai į Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centrą.

Duomenys apie asmens prašymą ir informacija apie skirtą, sustabdytą ar neskirtą socialinę paslaugą, registruojama Socialinės paramos informacinės sistemos SPIS duomenų bazėje.

Jei asmeniui paskirtos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos savivaldybės pavaldumo socialinės globos namuose, Socialinės paramos skyrius su asmeniu sudaro ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartį ir išduoda siuntimą apsigyventi globos įstaigoje. Jei senyvo amžiaus asmuo ar suaugęs neįgalus asmuo pageidauja apsigyventi valstybės pavaldumo globos įstaigoje, dėl siuntimo išdavimo Socialinės paramos skyrius raštu kreipiamasi į Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o jei ilgalaikės (trumpalaikės) paslaugos skirtos likusiam be tėvų globos vaikui – į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Išdavus siuntimą su asmeniu sudaroma socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis.

Dėl pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų apmokėjimo, sutartį su asmeniu sudaro Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centras.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos ,,Socialinių paslaugų skyrimas“ teikimo aprašymas saugomas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus byloje Nr. 4.42.

III. Mokėjimai už paslaugas

 

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Formos apačia