PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 ADUTIŠKIO SENELIŲ NAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) – Adutiškio senelių namų (toliau – Globos namai) vidaus dokumentas, reglamentuojantis teikiamų paslaugų procesą, jų koordinavimą, kokybės kontrolę ir tęstinumą.

2. Globos namai teikia stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

3. Paslaugų teikimo tikslas - patenkinti gyvybinius poreikius, sudaryti palankias, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats savarankiškai nepajėgus to pasiekti, saugoti ir ginti jų teises, skatinti savarankiškumą rūpinantis savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį ir pagal galimybes padėti integruotis į visuomenę.

 

II. GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SUDĖTIS

4. Globos namuose teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos:

4.1. informavimo;

4.2. konsultavimo;

4.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;

4.4. apgyvendinimo;

4.5. kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;

4.6. darbinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;

4.7. asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

4.8. laisvalaikio organizavimo: spaudos apžvalga, knygų skaitymas, televizija ir radijas, internetinių tinklapių apžvalga, visuomeninė veikla, dalyvavimas kultūriniuose renginiuose ir pan.;

4.9. užimtumo organizavimo: stalo žaidimai, rytinės mankštos, kryžiažodžių sprendimas, dėlionių rinkimas, kalendorinių švenčių minėjimai ir kt.;

 4.10. maitinimo organizavimo;

4.11. sveikatos priežiūros paslaugų ir slaugos organizavimo;

4.12. socialinio darbo;

4.13. bendravimo;

4.14. aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir higienos reikmenimis;

4.15. religinių apeigų organizavimo: šarvojimo ir laidojimo paslaugų bei kapų priežiūros organizavimo, Šv. mišių organizavimo;

4.16. kitos paslaugos, reikalingos paslaugų gavėjui pagal savarankiškumo lygį.

 

III. GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS PASLAUGŲ GAVĖJUI ATVYKUS GYVENTI Į GLOBOS NAMUS

5. Vyriausiojo socialinio darbuotojo/socialinio darbuotojo funkcijos:

5.1. atvykus naujam paslaugų gavėjui patikrina, ar visi reikalingi dokumentai yra pateikti.

5.2. su paslaugų gavėjo artimaisiais:

5.2.1.pasikeičia kontaktine informacija;

5.2.2. aptaria svarbiausius paslaugų gavėjo poreikius ir kitą svarbią informaciją;

5.2.3.supažindina su globos namuose teikiamomis paslaugomis įteikiant lankstinuką;

5.2.4. aptaria individualaus socialinės globos plano sudarymo klausimus (ar artimieji norės dalyvauti sudaryme ar nenorės).

5.3. paslaugų gavėją/-ui:

 5.3.1.palydi į kambarį, kuriame gyvens;

5.3.2.supažindina su kambario kaimynais ir įstaigoje dirbančiais darbuotojais;

5.3.3.supažindina su Globos namuose esančiomis bendro naudojimo, asmens higienos patalpomis;

5.3.4.informuoja, apie Globos namuose teikiamas paslaugas;

5.3.5. aptaria asmens dokumento ir pinigų ar materialinių vertybių saugojimo klausimus;

5.3.6. teikia visa reikiamą informaciją, apie Globos namuose teikiamas paslaugas paslaugų gavėjui.

6. Socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijos:

6.1. paslaugų gavėjui paruošia numatytame kambaryje lovą;

6.2. susipažįsta su naujai atvykusiu paslaugų gavėju, jam atvykus;

6.3. padeda paslaugų gavėjui nusirengti, pakabina viršutinius drabužius į spintą;

6.4. esant poreikiui atneša paslaugų gavėjui reikiamų drabužių ir avalynės;

6.5. padeda persirengti paslaugų gavėjui patogesniais drabužiais;

6.6. sudeda paslaugų gavėjo asmeninius daiktus į spintą/spintelę, kaip pageidauja paslaugų gavėjas.

7. Bendrosios praktikos slaugytojos funkcijos:

7.1. susipažįsta su paslaugų gavėju ir pokalbio metu pasitikslina: kokius vaistus vartoja; ar turi juos su savimi ir pan., pasitikslina ar paslaugų gavėjas turi kompensuojamų vaistų pasą, jeigu turi - kompensuojamų vaistų pasą (su paslaugų gavėjo sutikimu) priima jį saugoti;

7.2. susipažįsta su šeimos gydytojo išrašais apie paslaugų gavėjo fizinę ir psichinę sveikatos būklę (forma F 027/a), rekomenduotinų medikamentų tolimesniu vartojimu bei atliktų tyrimų rezultatais.

8. Slaugytojo padėjėjo funkcijos:

8.1. susipažįsta su naujai atvykusiu paslaugų gavėju;

8.2. susipažįsta su informacija kurią gavo iš bendrosios praktikos slaugytojo, apie paslaugų gavėją ir kokios medicininės pagalbos jam reikia;

8.3. jeigu yra poreikis, išmaudo paslaugų gavėją.

9. Ūkvedžio funkcijos:

9.1. susipažįsta su naujai atvykusiu paslaugų gavėju;

9.2. jeigu yra poreikis, aprūpina paslaugų gavėją reikalingu inventoriumi, pvz.: lazdelė, vaikštynė, tualeto kėdė, stalinė lempa, radijo imtuvas, televizorius  ir pan.

 

IV. GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS PASLAUGŲ GAVĖJO ADAPTACIJOS LAIKOTARPIU IR RENGIANT INDIVIDUALŲ SOCIALINĖS GLOBOS PLANĄ

10. Vyriausiojo socialinio darbuotojo/socialinio darbuotojo funkcijos:

10.1. Paslaugų gavėjo artimuosius - informuoja (informacija teikiama tam asmeniui, kurį paslaugų gavėjas nurodo rašytiniame sutikime) apie paslaugų gavėjo pablogėjusią sveikatos būklę ar paguldžius į ligoninę;

10.2. jeigu artimieji sutinka - įtraukia į Individualaus socialinės globos plano sudarymą;

10.3. informuoja apie paslaugų gavėjo mirtį.

11. Vyriausiasis socialinis darbuotojas/socialinis darbuotojas paslaugų gavėją/-ui:

11.1. supažindina su gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis;

11.2. per pirmą atvykimo savaitę supažindina su Globos namų vidaus dokumentais;

11.3. bendrauja ir tokiu būdu renka reikalingą informaciją, apie paslaugų gavėjo poreikius, pomėgius, mitybos ypatumus, sveikatos problemas, šeimos ir artimųjų ratą ir ryšių palaikymą su jais ir kt.;

11.4. teikia maisto produktų ir kitų prekių pirkimą du kartus per savaitę, pagal paslaugų gavėjo pageidavimus;

11.5. veda paslaugų gavėjo piniginę apskaitą;

11.6. pildo paslaugų gavėjo Adaptacijos aprašymą;

11.7. organizuoja paslaugų gavėjo poreikių vertinimą;

11.8. inicijuoja Individualaus socialinės globos plano sudarymą bei jo peržiūrą;

11.9. paaiškina užimtumo veiklų pasirinkimo galimybes, pasakoja apie kasdienes veiklas;

11.10. paaiškina, kad turi teisę dalyvauti/nedalyvauti užimtumo veiklose.

12. Socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijos:

12.1. teikia pastabas, pasiūlymus, įžvalgas apie paslaugų gavėjo adaptaciją Globos namuose socialiniams darbuotojams;

12.2. pildo paslaugų gavėjo Adaptacijos aprašymą;

12.3. surenka skalbimui paslaugų gavėjo skalbinius, o išskalbtus atneša paslaugų gavėjui į kambarį;

12.4. esant poreikiui tvarko paslaugų gavėjo drabužių spintą, keičia patalynę, o jeigu paslaugų gavėjas savarankiškas įtraukia jį į tvarkymąsi ir šias funkcijas atlieka kartu;

12.5. paslaugų gavėjui vykstant į ligoninę suruošia reikalingus drabužius ir padeda susidėti asmeninius daiktus;

12.6. įtraukia paslaugų gavėją į jam patinkančią užimtumo veiklą;

12.7. dalyvauja paslaugų gavėjo poreikių vertinime ir Individualaus socialinės globos plano sudaryme ir peržiūros metu;

12.8. vadovaujasi Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymu.

13. Bendrosios praktikos slaugytojo funkcijos:

13.1. suteikia teisę pasirinkti gydymo įstaigą ir šeimos gydytoją;

13.2. supažindina paslaugų gavėją su sveikatos priežiūra susijusia dokumentacija;

13.3. stebi paslaugų gavėjo elgesį, sveikatos fizinę, psichinę būklę;

13.4. pagal šeimos gydytojo paskyrimus aprūpina paslaugų gavėją medikamentais ir slaugos priemonėmis;

13.5. medikamentų paros normą skirsto į dėžutę, išdalina vaistus, o esant poreikiui sugirdo juos paslaugų gavėjui;

13.6. esant poreikiui parengia paslaugų gavėjui slaugos planą;

13.7. per mėnesį paslaugų gavėjui suformuoja medicininę bylą, kurioje fiksuojami duomenys apie paslaugų gavėjo sveikatos būklę, vizitus pas gydytojus, paskirtus medikamentus ir kitas procedūras, išrašus iš gydymo įstaigų;

13.8. dalyvauja paslaugų gavėjo poreikių vertinime, sudarant Individualų socialinės globos planą bei jo peržiūros metu;

13.9. sudarinėja valgiaraščius, atsižvelgiant į paslaugų gavėjo sveikatos būklę;

13.10. pablogėjus paslaugų gavėjo būklei kviečia šeimos gydytoją arba greitąją medicinos pagalbą;

13.11. lydi paslaugų gavėją vizituojant pas gydytojus;

13.12. vadovaujasi Bendrosios praktikos slaugytojo pareigybės aprašymu.

14. Slaugytojo padėjėjo funkcijos:

14.1. patiekia paslaugų gavėjui pusryčius, pietus, pavakarius ir vakarienę, jeigu yra poreikis - maitina;

14.2. pagal paskirtą maudymo grafiką prausia paslaugų gavėją;

14.3. jeigu yra poreikis slaugai, pildo slaugos procedūrų lapą;

14.4. teikia pastabas bendrosios praktikos slaugytojai, apie paslaugų gavėjo būklės pakitimus;

14.5. dalyvauja vertinant paslaugų gavėjo poreikius ir sudarant Individualų socialinės globos planą;

14.6. atliekant funkcijas vadovaujasi Slaugytojo padėjėjo pareigybės aprašymu.

 

V. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TĘSTINUMAS

15. Individualios paslaugos paslaugų gavėjams teikiamos pagal Individualų socialinės globos planą bei slaugos planą, pvz.: Globos namuose maitinimas teikiamas keturis kartus per parą. Jeigu yra poreikis, maistas yra smulkinamas ir trinamas, paslaugų gavėjai pamaitinami. Pagal individualius poreikius sudaromas valgiaraštis sergantiems cukriniu diabetu.

16. Vyriausias socialinis darbuotojas ir socialinis darbuotojas aptarnauja Gyventojų tarybos darbą: padeda organizuoti susirinkimus, rašo protokolus ir pan.

17. Teikiamų paslaugų tęstinumas paslaugų gyventojui laikinai išvykus atostogauti į savo namus, pas giminaičius, į gydymo įstaigą fiksuojamas Globos namų direktoriaus patvirtintoje formoje ,,Laikinai išvykusių paslaugų gavėjų ryšių palaikymo fiksavimas“. Šioje formoje fiksuojama: paslaugų gavėjo vardas, pavardė; išvykusio paslaugų gavėjo buvimo vieta; išvykimo laikotarpis; ryšio palaikymo data, būdas (tel. skambutis, lankymas); kokia informacija buvo pasidalinta; bendravusio darbuotojo su išvykusiuoju vardas, pavardė, pareigos; pastabos.

18. Teikiamų paslaugų tęstinumas Kaniūkų kapinėse: palaidotų numirusių paslaugų gavėjų kapų priežiūra ir tvarkymas. Paslaugų gavėjai, kurie neturi giminaičių ir artimųjų laidojami Adutiškio miestelyje esančiose kapinėse. Globos namų ūkvedys atsakingas už vienišų palaidotų asmenų kapų priežiūrą, pagal galimybes tvarkomi kapai, dažniausiai 2 kartus per metus - pavasarį ir rudenį.

 

VI. PASLAUGŲ KOORDINAVIMAS IR KOKYBĖS KONTROLĖ

19. Vyriausias socialinis darbuotojas Adutiškio senelių namuose koordinuoja socialinio darbuotojo veiklą ir kontroliuoja socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijas:

19.1. kiekvieną rytą su naktinės pamainos darbuotoju, rytinės pamainos darbuotojais, socialiniu darbuotoju ir bendrosios praktikos slaugytoja aptaria naktinėje pamainoje įvykusius įvykius ir einamosios dienos vyksiančius darbus;

19.2. pagal poreikį inicijuoja skubius susirinkimus, sprendžiant paslaugų gavėjų problemas (pvz. dėl paslaugų gavėjų perkėlimo į kitą kambarį ir pan.);

19.3. teikia siūlymus direktoriui, dėl socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijų, dėl įstaigos veiklos gerinimo ir pan.;

19.4. koordinuoja socialinio darbuotojo veiklą - vykdant užimtumo veiklas;

19.5. kontroliuoja socialinio darbuotojo padėjėjo veiklą - tikrina ar paslaugų gavėjų drabužių spintos sutvarkytos, ar darbuotojas įtraukia paslaugų gavėjus į užimtumo veiklas ir pan.;

19.6. kontroliuoja rezultatų matavimą – turi planą, kada kokį rezultatą reikia matuoti, tam pasiruošia ir paruošia darbuotojus bei paslaugų gavėjus;

19.7. kontroliuoja renkant duomenis, apie paslaugų teikimo kokybę – paruošia klausimynus, anketas, išdalina jas darbuotojams ar paslaugų gavėjams;

19.8. kontroliuoja surinktų duomenų skaičiavimą – skaičiuoja, lygina su praėjusiais metais, analizuoja pasikeitimus, aprašo gautus rezultatus, pristato juos darbuotojams ir paslaugų gavėjams;

19.9. teikia siūlymus, dėl gerinimo veiksmų.

20. Bendrosios praktikos slaugytojas Adutiškio senelių namuose koordinuoja ir kontroliuoja slaugytojo padėjėjų ir virėjų veiklą:

20.1. kiekvieną rytą dalyvauja pasitarime, teikia pastabas ir pasiūlymus slaugytojų padėjėjoms;

20.2. inicijuoja skubius susirinkimus, pasikeitus paslaugų gavėjo sveikatos būklei;

20.3. kontroliuoja paslaugų gavėjų maudymą – pagal slaugytojo padėjėjų pildomą maudymo grafiką; 20.4. kontroliuoja paslaugų gavėjų kambarių generalinį valymą – pagal slaugytojo padėjėjų pildomą valymo darbų registracijos formą;

20.5. kontroliuoja slaugos procedūrų vykdymą – pagal slaugytojo padėjėjų pildomą slaugos lapą.

21. Globos namų direktorius kontroliuoja visos įstaigos veiklą – rengia metinę veiklos ataskaitą; supažindina ir aptaria metinės veiklos ataskaitos rezultatus su darbuotojais ir paslaugų gavėjais; nusimato ateinantiems metams gerinimo veiksmus.

 

VII. ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ GYVENTOJO ASMENINIŲ LĖŠŲ, TURTO TVARKYMĄ, PASKYRIMAS

21. Už gyventojo turimų pinigų, turto priėmimą, laikymą, išdavimą ir saugojimo apskaitą, užtikrinant gyventojo poreikius, atsakinga vyr. socialinė darbuotoja, socialinė darbuotoja.

22. Siekiant užtikrinti skaidrų gyventojų pinigų, turto saugojimą, naudojimą ir apskaitą direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

23. Kartą per ketvirtį atliekamas Globos namų direktoriaus įsakymu patvirtintos komisijos, atsitiktinai pasirinktų gyventojų apskaitos bylų patikrinimas.

24. Jei gyventojas yra veiksnus, bet nesugebantis pasirašyti arba nemokantis skaityti, nesuvokiantis pinigų, turto vertės, jo pinigus ir turtą tvarko vyr. socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas. Jeigu reikalingas gyventojo parašas už jį gali pasirašyti vyr. socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas kartu pasirašant sudarytos komisijos pirmininkui ar kitam nariui.

 

VIII. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ASMENINIŲ PINIGŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA, SAUGOJIMAS, PREKIŲ BEI PASLAUGŲ PIRKIMAS

25. Naujai atvykęs gyventojas pareiškęs norą pinigus, turtą saugoti globos namų seife, pildo sutikimą, kuriuo patvirtina, kad jo pinigus, turtą saugos, tvarkys, pirks prekes ir paslaugas bei ves apskaitą Globos namų socialiniai darbuotojai. Sutikimas įsegamas į apskaitos bylą.

26. Jeigu naujai atvykęs gyventojas ar jo giminaičiai pareiškia norą perduoti pinigus, turtą saugoti Globos namų seife, užpildomas priėmimo-perdavimo aktas, kuriame surašoma kokią sumą pinigų ir kokį turtą gyventojas arba jo giminaičiai perduoda saugojimui ir disponavimui. Priėmimo perdavimo akte pasirašo perdavę pinigus, turtą asmenys, socialinis darbuotojas. Priėmimo - perdavimo aktas įsegamas į gyventojui užvestą apskaitos bylą.

27. Gyventojai, patys sugebantys ir norintys tvarkyti savo asmeninius pinigus, turtą - saugo, disponuoja ir už juos atsako patys.

28. Savarankiškiems gyventojams pageidaujant, jų pinigus, turtą gali saugoti ir jais disponuoti, juos aptarnaujantys socialiniai darbuotojai, surašius su gyventoju priėmimo – perdavimo aktą apie saugojimui paimtus pinigus, turtą.

29. Socialiniai darbuotojai veda griežtą, apskaitos bylą, kiekvienam gyventojui pageidaujančiam, kad jo pinigai, turtas būtų saugomos seife. Pinigai laikomi kiekvienam gyventojui paskirtame voke, ant kurio užrašomi gyventojo vardas, pavardė, ar kiti reikalingi duomenys. Esant asmeniškam gyventojo prašymui, pinigai, turtas gali būti išduoti į rankas jam pasirašius.

30. Socialiniai darbuotojai gali saugoti seife tokią pinigų sumą, kokią gyventojas pageidauja, neribotą laiko tarpą.

31. Vienas iš socialinių darbuotojų, išeidamas kasmetinių, mokymosi atostogų, ligos metu ar kt. gyventojų pinigus, turtą, su sutikrinimo aktu pasirašytinai perduoda kitam socialiniam darbuotojui. Jam nesant sutikrinimo akte pasirašo komisijos pirmininkas ar kitas komisijos narys.

32. Gyventojui, išvykstant iš Globos namų gyventi kitur, socialiniai darbuotojai gyventojo pinigus, turtą su priėmimo-perdavimo aktu pasirašytinai perduoda gyventojo globą imančiam asmeniui ar kitos įstaigos atsakingam darbuotojui.

33. Gyventojų, kurie nemoka skaičiuoti, nesupranta pinigų vertės, negali pasirašyti, yra veiksnūs bet neorientuoti, nesugeba savarankiškai disponuoti pinigais, jų pinigines operacijas atlieka socialiniai darbuotojai. Šiems gyventojams vedamos apskaitos bylos, kuriose atsispindi disponavimas pinigais, turtu, pridedant kasos čekius, sąskaitas – faktūras arba PVM sąskaitas – faktūras, artimųjų prašymus dėl pinigų ar turto perdavimo. Apskaitos byloje pasirašo socialiniai darbuotojai, direktorius.

34. Gyventojui pageidaujant, už jo asmeninius pinigus yra perkamas inventorius, drabužiai, slaugos priemonės, apmokamos paslaugos ir kt. Į apskaitos bylą pridedamas kasos čekis arba sąskaita faktūra, o už išlaidų sumą pasirašo socialinis darbuotojas.

 

IX. MIRUSIŲ GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ PINIGŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ PERDAVIMAS IR PAVELDĖJIMAS

35. Mirus Globos namų gyventojui, jo asmeniniais pinigais gali būti organizuojamos laidotuvės, tvarkomi kapai (pareiškus gyventojui jam esant veiksniam arba pageidaujant artimiesiems), perduodami artimiesiems ar laidojančiam asmeniui, pagal pinigų priėmimo-perdavimo aktą. Šis aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius prisegamas į asmens apskaitos bylą, kitas atiduodamas gavusiam asmeniui. Turtas atiduodamas artimiesiems arba jį laidojančiam asmeniui, surašant priėmimo – perdavimo aktą. Gyventojų apskaitos bylos po mirties saugomos seife, 3 metus.

36. Darbuotojų funkcijos ir atsakomybė – jų pareigybės aprašymuose.

 

 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO APRAŠAS

 

1. Adutiškio senelių namų (toliau – globos namų) paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos užtikrinimo aprašas (toliau – aprašas) skirtas sukurti ir užtikrinti saugią, sveikatinančią paslaugų gavėjų poreikius atitinkančią fizinę, psichinę bei socialinę aplinką; motyvuoti paslaugų gavėjus kiek įmanoma savarankiškai pasirūpinti savo sveikata ir visų saugumu.

2. Aprašą įsakymu tvirtina globos namų direktorius.

3. Šiuo aprašu privalo vadovautis visi globos namų darbuotojai.

 

PRIEMONĖS PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGAI IR SVEIKATAI UŽTIKRINTI

4. Darbuotojų naudojamos priemonės siekiant išvengti paslaugų gavėjų ligų:

4.1. esant užkrečiamųjų ligų epidemijai ar pandemijai, organizuoti reikiamų priemonių parengimą ir įgyvendinimą paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos būklės atitikimui, pagal sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

4.2. užtikrinti, kad paslaugų gavėjai gautų jiems suprantamą ir prieinamą informaciją, apie saugos ir sveikatos organizavimą globos namuose;

4.3. parengti paslaugų gavėjų saugos ir sveikatos instrukcijas, atitinkančias reikalavimus;

4.4. organizuoti paslaugų gavėjų instruktavimą apie saugą ir sveikatą;

4.5. organizuoti paslaugų gavėjų sveikatos patikrinimus;

4.6. organizuoti paslaugų gavėjų susirinkimus įvairiomis susirgimų prevencinėmis temomis.

5. Paslaugų gavėjų naudojamos priemonės siekiant išvengti ligų:

5.1. atvykstant apsigyventi į globos namus, turėti medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (F 027/a);

5.2. laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo;

5.3. laikytis rankų higienos plovimo taisyklių;

5.4. pasijutus blogai tuoj pat informuoti budintį pamainos darbuotoją.

6. Priemonės paslaugų gavėjų sergamumui maţinti:

6.1. nuolat vėdinti patalpas;

6.2. valyti patalpas drėgnu būdu;

6.3. skatinti paslaugų gavėjus skiepytis nuo užkrečiamųjų ligų;

6.4. užkrečiamųjų ligų epidemijos metu paslaugų gavėjams rekomenduojama savarankiškai stebėti savo sveikatos būklę, pastebėjus pirmuosius ligos simptomus nedelsiant kreiptis į bendrosios praktikos slaugytoją, slaugytojo padėjėjas ar socialinius darbuotojus;

6.5. organizuoti rytinę mankštą;

6.6. organizuoti susirinkimus prevencinėmis temomis sergamumui mažinti.

7. Priemonės paslaugų gavėjų saugumui uţtikrinti:

7.1. globos namuose yra įrengti priešgaisrinės signalizacijos detektoriai;

7.2. įstaigoje matomoje vietoje iškabinti, suprantami paslaugų gavėjams evakuacijos planai;

7.3. įrengtas liftas;

7.4. naudojamas keltuvas, dušo kėdės;

7.5. įrengti pandusai;

7.6. kai grindų danga šlapia, pastatomi įspėjamieji ženklai;

7.7. organizuojami gaisro atvejo imitacijos darbuotojų ir gyventojų mokymai;

7.8. organizuojami užsiėmimai įvairiomis ir aktualiomis temomis paslaugų gavėjų saugumui užtikrinti.

 

 

FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Adutiškio senelių namų (toliau – Globos namai) fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato, Globos namų prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą, saugiai nuo fizinio ir psichologinio smurto aplinkai kurti Globos namuose.

2. Tvarkos aprašo tikslas – sukurti saugią, palankią aplinką Globos namuose, kurioje paslaugų gavėjai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami. Psichologinė paslaugų gavėjų savijauta ir saugumas, Globos namuose susiję su emocine paslaugų gavėjų, Globos namų darbuotojų, gerove, jų tarpusavio santykiais. Prevencija yra nuolatinis, cikliškas (ne baigtinis) procesas, apimantis esamų arba potencialiai galimų problemų identifikavimą.

3. Prevencijos priemonės, nukreiptos į visus Globos namų gyventojus, padeda išvengti problemų (pvz., fizinio smurto) atsiradimo.

4. Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:

4.1. į smurtą ir patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, negalios, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;

4.2. kiekvienas Globos namų bendruomenės narys reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės, tautinės priklausomybės ir (ar) kitų asmens ypatybių.

4.3. Globos namuose draudžiama bet kokia smurto forma, nukreipta:

4.3.1. Paslaugų gavėjų prieš paslaugų gavėjus;

4.3.2. Darbuotojų prieš paslaugų gavėjus;

4.3.3. Paslaugų gavėjų prieš darbuotojus;

4.3.4. Darbuotojų prieš kitus darbuotojus.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Smurtas – tai vieno žmogaus arba žmonių grupės prievartos veiksmas prieš kitą žmogų arba žmonių grupę, iš to turint kokios nors naudos arba pasitenkinimo.

5.2. Smurtu laikoma visa, kas daro asmeniui psichologinę, fizinę, dvasinę/emocinę žalą ir sukelia kančią, grasinimai, bandymai apriboti asmens laisvę, nepriežiūrą.

5.3. Psichologinis (emocinis) smurtas – tyčiojimasis, grasinimai, gąsdinimai, užgauliojimai, atstūmimas/emocinis šaltumas, žodinė agresija, nepagarbus elgesys arba ignoravimas, kalbėjimas pakeltu tonu arba asmens orumą žeminančiu tonu ir pan.

5.4. Fizinis smurtas (tiesioginis) – mušimas, purtymas, žnaibymas, fizinio suvaržymo priemonių taikymas, pagalbinių judėjimo priemonių atėmimas ir kt.

5.5. Fizinis smurtas (netiesioginis) – vaistų skyrimas be gydytojo leidimo ir kt.

5.6. Nepriežiūra – būtinos kasdienės pagalbos ir higienos arba bendros priežiūros nesuteikimas; nepakankamas aprūpinimas maistu ir gėrimu; nepakankama nevaikštančių gyventojų priežiūra, dėl kurios susidaro pragulos ir kt.

5.7. Smurto prevencija – planingų ir sistemingų priemonių veikla, skirta fizinio ir psichologinio smurto rizikai mažinti.

5.8. Smurto intervencija – Globos namų darbuotojų koordinuoti veiksmai, nukreipti į fizinio ir psichologinio smurto bei finansinio piktnaudžiavimo stabdymą.

 

II. SMURTO PREVENCIJA

6. Fizinio ir psichologinio smurto prevencija:

 6.1. Globos namų darbuotojų švietimas – kiekvienų metų darbuotojų Kompetencijų tobulinimo ir mokymo plane numatomi vidiniai mokymai, skirti smurto rizikai prieš paslaugų gavėjus mažinimui, apimantys visų darbuotojų švietimą, informavimą ir kitas priemones:

6.2. emociškai saugios aplinkos sukūrimas;

6.3.vadovavimasis Globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymuose, įstaigos Etikos kodekse numatytomis elgesio normomis.

6.4. periodiškas Globos namų paslaugų gavėjų švietimas grupinių užsiėmimų metu:

6.4.1. parengta ir kiekvienam gyvetojui išdalinta atmintinė apie smurtinio elgesio netoleravimą ir pranešimo apie smurtą būdus;

6.4.2. kalbėjimas su paslaugų gavėjais apie elgesį galimo smurto atvejais;

6.4.3. ugdyti paslaugų gavėjų kultūrą, kurioje smurtas netoleruojamas;

6.4.4. mokyti pykčio valdymo, streso įveikimo, bendravimo įgūdžių, kurie padėtų išvengti smurto ar jį sumažintų, skatinant saugios aplinkos kūrimą;

6.4.5. paslaugų gavėjų supažindinimas su elgesio taisyklėmis, jų aptarimas;

6.4.6. vengimas apgyvendinti viename kambaryje paslaugų gavėjus, kurie nuolat konfliktuoja tarpusavyje, yra agresyviai nusiteikę vienas kito atžvilgiu;

6.4.7. paslaugų gavėjų, linkusių į agresyvų elgesį, individualus palydėjimas ir buvimas su jais įvairiose veiklose.

7. Už šių prevencinių priemonių vykdymo kontrolę yra atsakinga, Globos namų socialinė darbuotoja.

8. Nepriežiūros prevencija:

8.1.paslaugų gavėjo asmens higienos procedūrų pastovus atlikimas (maudymasis ne rečiau kaip kas 7 dienas, rytinio ir vakarinio tualeto atlikimas, pragulų profilaktika ir pan.);

8.2.pilnas aprūpinimas asmens higienos priemonėmis (kremai, sauskelnės ir pan.) ir judėjimą palengvinanti technika (vaikštynė, funkcinė lova ir kt.);

8.3.teisingas gydytojo paskyrimų vykdymas;

8.4.esant poreikiui, kūno padėties keitimas, sodinimas, vežimas į lauką ir pan.

9. Už šių prevencinių priemonių vykdymo kontrolę yra atsakinga, Globos namų slaugytoja.

 

III. SMURTO INTERVENCIJOS PROCEDŪROS

10. Fizinio ir psichologinio smurto intervencijos procedūros

10.1. Globos namų darbuotojų reagavimas į įvykusį ar įtariamą smurtą:

10.1.1. Globos namų darbuotojai, pastebėję bet kokį smurto atvejį, turi nedelsdami reaguoti ir stabdyti ar atskirti asmenį, kuris panaudojo smurtą. Jeigu darbuotojai nepajėgūs sustabdyti smurtautojo, bendruoju pagalbos telefonu kviečiami policijos pareigūnai;

10.1.2. Globos namų darbuotojai, esant poreikiui, suteikia pirmąją pagalbą nuo smurto nukentėjusiam asmeniui, jeigu yra poreikis - kviečiama greitoji medicinos pagalba.

10.2. Informavimas apie įvykusį smurto atvejį:

10.2.1. Globos namų darbuotojai, apie įvykusį smurto atvejį nedelsiant informuoja Globos namų direktorių telefonu, bet kuriuo paros metu;

10.2.2. Globos namų darbuotojai, kurie tapo smurto atvejo liudininkais, nedelsiant registruoja įvykį į Neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui registracijos žurnalą. Pranešime nurodoma, ar smurtavo Globos namų darbuotojas, paslaugų gavėjas ar pan., smurto situacija, apraiškos ir aplinkybės, smurtautojo ir aukos charakteristikos;

10.2.3. Globos namų direktorius, kitą darbo dieną informuoja globos namų administraciją apie įvykusį smurto atvejį;

10.2.4. Globos namų socialiniai darbuotojai, gavę informaciją apie smurto atvejį tą pačią arba kitą darbo dieną, informuoja nuo smurto nukentėjusio paslaugų gavėjo šeimos narius.

10.3. Sprendimų priėmimas dėl įvykusių smurto atvejų:

10.3.1. Globos namų direktoriaus, sudaryta komisija visiems smurto atvejams tirti, gavusi pranešimą apie smurtą, nedelsiant imasi tirti smurto atvejį;

10.3.2. išsiaiškinus įvykusio smurto atvejo detales, per 5 darbo dienas, komisija numato veiksmų planą su pagalbos, drausmių ir prevencijos priemonėmis bei įvardija darbuotojus, atsakingus už plano priemonių vykdymą.

10.4. Direktoriaus sudaryta komisija, kontroliuoja veiksmų plano vykdymą.

10.5. Darbuotojai, atsakingi už veiksmų plano priemonių vykdymą, plane įvardytu periodiškumu informuoja komisiją apie plano priemonių vykdymą.

10.6. Komisija vertina veiksmų plano vykdymą ir, esant poreikiui, jį koreguoja arba užbaigia smurto atvejo tyrimą.

 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO, ORUMO IR KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir konfidencialios informacijos užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Adutiškio senelių namų (toliau – Globos namai) paslaugų gavėjų teisę į privatumą, orumą ir duomenų apsaugą.

2. Pagrindiniai teisės aktai, taikyti rengiant Aprašą: LR Konstitucija, Europos žmogaus teisių konvencija, Jungtinių tautų Neįgaliųjų konvencija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 patvirtintas socialinės globos normų aprašo 4 priedas.

3. Pagrindinis Globos namų tikslas – patenkinti, Globos namų gyventojų gyvybinius poreikius, sudaryti palankias, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats savarankiškai nepajėgus to pasiekti. Teikiant stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą laikomasi pagarbos žmogui, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, socialinės atsakomybės vertybių.

 

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS GYVENAMUOSIUOSE KAMBARIUOSE

4. Globos namuose kiekvienam paslaugų gavėjui užtikrinamas privatumą suteikiantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus.

5. Globos namų gyventojams, užtikrinamos oraus gyvenimo sąlygos pagal individualius poreikius:

5.1. paslaugų gavėjams, išskyrus slaugomus asmenis, esant poreikiui sudarytos sąlygos patiems tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamuosius kambarius;

5.2. globos namų darbuotojai į paslaugų gavėjų kambarius įeina tik pasibeldę;

5.3. paslaugų gavėjų gyvenamosiose patalpose ir higienos patalpose nenaudojamos filmavimo kameros ir kiti stebėjimo būdai;

5.4. su paslaugų gavėjais, kuriems dėl sveikatos būklės ir visiško nesavarankiškumo reikia nuolatinės priežiūros, susitariama su individualios priežiūros personalu, kaip tai bus daroma, kad būtų užtikrinamas asmens privatumas;

5.5. tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena keli paslaugų gavėjai, derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, išklausant paslaugų gavėjo pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno kambaryje esančio asmens sugebėjimą prisitaikyti prie kartu gyvenančio kaimyno;

5.6. atsiradus poreikiui, paslaugų gavėjas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu kaimynu, bet apie tai iš anksto informavus socialinius darbuotojus ir gavus kito paslaugų gavėjo gyvensiančio su juo sutikimą;

5.7. esant paslaugų gavėjo pageidavimui ar atsiradus poreikiui, gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma. Šalia miegamosios lovos ant lango yra pakabintos užuolaidos , roletai ir pan.;

5.8. paslaugų gavėjai gali užsirakinti savo kambaryje, tačiau tik įvertinus jo savarankiškumą, jog tai nesudaro pavojaus jo paties ar kitų paslaugų gavėjų saugumui;

5.9. kiekvienam paslaugų gavėjui sudarytos sąlygos saugiai laikyti savo asmeninius daiktus ir drabužius įrengtoje rakinamoje spintelėje ir spintoje.

6. Paslaugų gavėjų saugumą jų gyvenamuosiuose kambariuose užtikrinančios priemonės:

6.1. kiekviename kambaryje įrengta pagalbos iškvietimo sistema;

6.2. globos namuose, gyvenamuosiuose kambariuose ir bendro naudojimo patalpose yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;

6.3. globos namuose yra įrengtas liftas;

6.4. įstaigoje yra keltuvas, kuris užtikrina asmens saugumą įkeliant asmenį į vonią ar iškeliant/įkeliant į lovą, taip pat yra dušo kėdės;

6.5. įstaigos viduje ir lauke įrengti nusileidimo/pakilimo pandusai;

6.6. globos namai aprūpina asmenis priemonėmis, kurios užtikrina saugų paslaugų gavėjų judėjimą: neįgaliojo vežimėliais, vaikštynėmis, lazdelėmis, ramentais, nugaros atramomis, naktipuodžiais;

6.7. esant poreikiui, Globos namai užtikrina specialaus transporto paslaugas;

6.8. asmenims, turintiems specialiųjų poreikių ar darbingo amžiaus asmenims su negalia (taip pat esant galimybei ir asmenims su sunkia negalia) užtikrinta saugi aplinka, reikalinga kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti.

 

III. GALIMYBĖ ĮRENGTI KAMBARĮ KUO PRIEINAMESNĮ NAMŲ APLINKAI

7. Kuriant kuo artimesnę erdvę namų aplinkai, paslaugų gavėjai gali naudoti asmeninius baldus ir kitus daiktus parsivežtus iš savo namų, jeigu tai nesudarys pavojaus jo paties ir kitų asmenų saugumui.

8. Paslaugų gavėjui jo kambaryje įrengiant tinkamą apšvietimą, užtikrinamos sąlygos skaityti ar užsiimti kita patinkančia laisvalaikio veikla, pagal jo pageidavimus.

9. Judėjimo negalią turintiems paslaugų gavėjams siekiama užtikrinti, kad būtų išnaudotos visos galimybės, kad gyvenamajame kambaryje langų aukštis ir lovos vieta sudarytų galimybę prieiti prie lango ir stebėti aplinką sėdint ar gulint.

10. Skatinant paslaugų gavėjo savarankiškumą atsižvelgiant į galimybes atliekamas patalpų remontas, perkami baldai pagal paslaugų gavėjo pageidavimą.

 

IV. GALIMYBĖ PRIVAČIAI BENDRAUTI SU ARTIMAISIAIS AR KITAIS PASLAUGŲ GAVĖJAIS

11. Globos namai siekia, kad paslaugų gavėjai palaikytų ryšius su šeimos nariais, giminaičiais, draugais, pažįstamais, jeigu tai neprieštarauja asmens interesams. Globos namuose apgyvendinus šeimą skatinamas jų bendravimas ir tarpusavio ryšių stiprinimas.

12. Esant poreikiui, paslaugų gavėjams sudaromos sąlygos bendrauti su asmeniu laiškais, telefonu, internetu, užtikrinant pokalbių ir susirašinėjimų privatumą.

13. Esant poreikiui suteikiamos sąlygos palaikyti ryšius su bendruomene, asociacijomis ir pan.

14. Siekiant išlaikyti socialinius ir šeimos ryšius Globos namuose sudarytos sąlygos pasinaudoti valgomojo erdve, balkono erdve, kur paslaugų gavėjai gali netrukdomi bendrauti su savo artimaisiais ir kitais jį aplankyti atėjusiais asmenimis.

 

V. PASLAUGŲ GAVĖJO PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS ATLIEKANT ASMENS HIGIENĄ

15. Siekiant stiprinti paslaugų gavėjų savarankiškumą, garantuojant jo privatumą užtikrinama, kad higienos patalpos – tualetai, prausimosi/maudymosi patalpos yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, pritaikytos specialiesiems poreikiams, aprūpintos reikalinga įranga bei būtinomis asmens higienos priemonėmis, įrengti vidiniai užraktai, kurie reikalui esant leidžia darbuotojams patekti į patalpą.

16. Gyventojai prausiami arba prausiasi patys po vieną.

17. Esant poreikiui, paslaugų gavėjui, kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma.

18. Užtikrinant slaugomų paslaugų gavėjų privatumą, higienos procedūroms (sauskelnių keitimas, apsiprausimas, prausimas lovoj, drabužių perrengimas ir pan.) atlikti naudojamos širmos.

 

VI. PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS ATLIEKANT MEDICININĘ APŽIŪRĄ

19. Visa informacija apie paslaugų gavėjo gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali.

20. Siekiant užtikrinti paslaugų gavėjo teisę į medicininės apžiūros ir gydytojo konsultacijos privatumą, paslaugų gavėjai apžiūrimi gydytojo ir konsultuojami medicinos kabinete arba savo gyvenamajame kambaryje, naudojant širmas.

21. Siekiant užtikrinti paslaugų gavėjo teisę į medicininės apžiūros ir gydytojo konsultacijos privatumą, gyvenamajame kambaryje, apžiūros ar konsultacijos metu, kambaryje pasilieka tik konsultuojamas paslaugų gavėjas ir gydytojas.

22. Bendrosios praktikos slaugytoja gali dalyvauti paslaugų gavėjo apžiūroje gavusi asmens sutikimą.

23. Esant poreikiui, bendrosios praktikos slaugytoja turi teisę po konsultacijos aptarti su gydytoju paslaugų gavėjo sveikatos būklę ir gydymo ypatumus.

 

VII. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

24. Siekiant užtikrinti paslaugų gavėjo konfidencialumą draudžiama neteisėtai kištis į jo privatų ar šeimos gyvenimą, negali būti pažeistas paslaugų gavėjų susirašinėjimo ar kitokių formų bendravimo slaptumas ar neteisėtai kėsinamasi į jų garbę ir reputaciją, nepaisant tokio asmens gyvenamosios vietos ar gyvenimo sąlygų. Neįgalieji turi teisę į įstatymo apsaugą nuo tokio kišimosi ar kėsinimosi.

25. Globos namų darbuotojai užtikrina informacijos apie paslaugų gavėjus, jų globėjus, rūpintojus, šeimos narius ar artimuosius konfidencialumą.

26. Paslaugų gavėjams užtikrinamas tvarkingas su asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų kaupimas byloje bei joje esančios informacijos konfidencialumas.

27. Darbuotojų pareiga neatskleisti informacijos yra įtvirtinta konfidencialumo pasižadėjime pasirašytinai, kuriuo pasižadama neatskleisti ir neplatinti su paslaugų gavėjais susijusios informacijos.

28. Visa informacija apie paslaugų gavėjo buvimą įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie asmenį yra laikoma konfidencialiai.

29. Konfidenciali informacija gali būti teikiama kitiems asmenims, tik turint rašytinį paslaugų gavėjo sutikimą.

30. Telefonu informacija apie paslaugų gavėją yra teikiama tik sutikime nurodytam asmeniui, kaip patvirtinta Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėse.

31. Neturint raštiško gyventojo sutikimo informacija suteikiama tik tarnybiniais tikslais.

 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Adutiškio senelių namų (toliau – Globos namai) paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija (toliau – koncepcija) apibrėžia Globos namų darbuotojų taikomas priemones, teikiant ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, kuriomis siekiama skatinti paslaugų gavėjų įsitraukimo, dalyvavimo, savarankiškumo, perėjimo iš pasyvios būklės į aktyvią, gebėjimo priimti svarbius sprendimus naudojant esamus aplinkos išteklius, pasitikėjimo savimi, savęs priėmimo, socialinio ir politinio suvokimo.

2. Globos namai užtikrina paslaugų gavėjų dalyvavimą ir atstovavimą visuose Globos namų lygmenyse, nepažeidžiant bei sudarant lygias galimybes visiems Globos namų paslaugų gavėjams.

3. Įgalinimas – nuolatinis ir besitęsiantis procesas, kurio metu paslaugų gavėjui suteikiama galia veikti savarankiškai, panaudojant jo gebėjimus ir išlaikant jau esamus įgūdžius.

 

II. ĮGALINANČIOS APLINKOS KŪRIMAS

4. Globos namuose apgyvendinami asmenys, su savivaldybių administracijos direktoriaus siuntimu, Socialinės paramos skyriaus sprendimu skirti socialines paslaugas, privačiai mokantys už paslaugas.

5. Siekiant užtikrinti paslaugų gavėjų įgalinančios aplinkos sukūrimą, įgalinimo procesų vykdymą ir įgalinimo priemonių taikymą, paslaugų gavėjai, atvykę į Globos namus pirmąją dieną supažindinami su:

5.1.1.1. artimiausia Globos namų aplinka: gyvenamuoju kambariu, kambario kaimynais, valgykla, sale, dušo ir tualeto patalpomis, skalbykla ir pan.;

5.1.1.2. papasakojame ir parodome artimiausią bendruomenę už Globos namų ribų: parduotuves, vaistinę, seniūniją ir pan.;

5.1.1.3. supažindiname su Globos namuose dirbančiu personalu: slaugytoja, slaugytojo padėjėjomis, socialinio darbuotojo padėjėja ir kitais.

5.1.2. Po trijų darbo dienų nuo paslaugų gavėjo atvykimo supažindiname su:

5.1.2.1. vidaus tvarkos taisyklėmis;

5.1.2.2. paslaugų gavėjų teisių chartija;

5.1.2.3. teikiamų paslaugų sąrašu;

5.1.2.4. laisvalaikio ir užimtumo galimybėmis;

5.1.2.5. skundų valdymo procedūromis;

5.1.2.6. etikos ir gerovės užtikrinimo politika;

5.1.2.7. sveikatos priežiūros ir saugos planu;

5.1.2.8. privatumo, orumo ir konfidencialios informacijos užtikrinimo tvarka;

5.1.2.9. fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus prevencijos ir intervencijos tvarka;

5.1.2.10. įgalinimo sistema;

5.1.2.11. paslaugų gavėjų poreikių vertinimo sistema.

6. Rūpinantis Globos namų paslaugų gavėjų įgalinančios aplinkos kūrimu, svarbu ne tik fizinės aplinkos pritaikymas ir prieinamumas - liftas, keltuvas, pandusai ir t.t., bet ir tinkamos informacinės ir psichologinės-socialinės aplinkos užtikrinimas. Psichologinės-socialinės aplinkos įgalinantį poveikį sukuria darbuotojų požiūris paslaugų gavėjų atžvilgiu ir elgesys su jais. Visi įstaigos darbuotojai, o ypatingai tie, su kuriais paslaugų gavėjai susiduria nuolat, turi siekti, kad visi paslaugų gavėjai galėtų išsakyti savo nuomonę, pasirinkti, priimti sprendimus, būtų vertinamas jų savarankiškumas ir sudaromos sąlygos pasinaudoti jų gebėjimams. 

 

III. ĮGALINIMO LYGMENYS IR JŲ REALIZAVIMO PRIEMONĖS

Globos namuose taikomi du įgalinimo lygmenys: individualus įgalinimo lygmuo ir grupinis įgalinimo lygmuo.

7. Individualus įgalinimo lygmuo – asmens bejėgiškumo mažinimas, paties savęs keitimas aplinkoje, gebėjimo ugdymas suteikti pagalbą sau, atsakomybės prisiėmimas už savo poelgius, savikontrolė. Individualaus įgalinimo tikslas – perėjimas iš pasyvios būklės į aktyvią. Aktyvi asmens būklė skatina pasitikėjimą savimi, savęs priėmimą, socialinį ir politinį suvokimą, gebėjimą priimti svarbius sprendimus.

8. Individualaus įgalinimo būdai ir priemonės:

8.1. Orientacija į asmenį. Sudarant Individualų socialinės globos planą asmeniui vertinami individualūs asmens poreikiai ir gebėjimai. Įvertinus paslaugų gavėjo poreikius ir gebėjimus išskiriamos sritys, kuriose paslaugų gavėjui reikia individualios pagalbos. Užimtumas ir laisvalaikio praleidimas organizuojamas atsižvelgiant į paslaugų gavėjo poreikius, interesus bei galimybes. Atsižvelgiant į paslaugų gavėjų negalias, gebėjimų lygį ir amžių jie skatinami veikti savarankiškai, laisvai rinktis ir reikšti savo nuomonę.

8.2. Galimybė rinktis. Paslaugų gavėjai turi galimybę rinktis: kokį patiekalą valgys; ar gers arbatą su cukrumi ar be jo; kuriame kambaryje ir su kokiu kaimynu gyvens; ką veiks laisvalaikiu; kurį pasirinkti šeimos gydytoją; kaip planuoti savo dienotvarkę; kur nori valgyti: kambaryje ar valgomojo salėje ir kt. Paslaugų gavėjai patys planuoja atostogas, laisvalaikį, savo tikslus savarankiškai arba su socialinio darbuotojo pagalba užfiksuoja individualiame socialinės globos plane.

8.3. Atsakomybė. Globos namų darbuotojai supažindina paslaugų gavėjus su vidaus tvarkos taisyklėmis, paslaugų gavėjų teisėmis, pareigomis bei kitais svarbiais įstaigos dokumentais. Darbuotojai skatina, motyvuoja paslaugų gavėjus vadovautis įstaigos tvarkomis juos pagirdami už pastangas, moko ir pataria, kaip atlikti tam tikrus veiksmus. Globos namų paslaugų gavėjai pagal galimybes stengiasi savarankiškai arba su darbuotojų pagalba prižiūrėti tvarką savo kambaryje, tvarko globos namų aplinką (sodiname gėles, laistome gėles, grėbstome nupjautą žolę ir pan.), prieš religines šventes padeda puošti Globos namų patalpas, pavalgę nuneša indus nuo stalo, išsikelia tikslus kitiems metams, išsako savo nuomonę svarbių sprendimų priėmime.

8.4. Sprendimų priėmimas. Paslaugų gavėjams sudarytos galimybės dalyvauti Globos namų gyventojų tarybos veikloje. Gyventojų atstovai skatinami teikti pasiūlymus dėl naujų veiklų, naujo valgiaraščio ir kitų svarbių paslaugų gavėjų klausimų. Kartu su kitais tarybos nariais ir Globos namų darbuotojais sprendžia iškilusias problemas, kuria ir koreguoja ateities planus. Visi Globos namų susirinkimai protokoluojami. Visi paslaugų gavėjai savarankiškai gali priimti sprendimus dėl užsibrėžtų tikslų siekimo. Kiekvienas paslaugų gavėjas turi teisę priimti sprendimą pats: ar važiuos į ligoninę ar ne; ar gers vaistus ar atsisakys; ar pats saugos savo pinigus ar padės į seifą; ar laikys savo asmens dokumentą pas save arba atiduos jį saugoto socialiniams darbuotojams ir pan.

8.5. Pasiūlymų teikimas. Paslaugų gavėjai turi teisę išreikšti pasiūlymus bei pageidavimus dalyvaudami susirinkimuose, gyventojų tarybos atstovams, kiekvienam Globos namų darbuotojui tiesiogiai arba remiantis ,,Globos namų skundų, prašymų, pasiūlymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka‘‘ pateikiant žodžiu, raštu ar įdedant į ,,Skundų, prašymų, pasiūlymų dėžutę‘‘, kuri yra viešoje Globos namų vietoje.

8.6. Savarankiškumo ir buitinių įgūdžių skatinimas bei palaikymas. Globos namuose gyvenantys paslaugų gavėjai įtraukiami į įvairias veiklas, kurios skatina juos pagal jų poreikius ir gebėjimus veikti savarankiškai, pvz. tvarkytis gyvenamąjį kambarį, gamintis maistą, patiems nunešti nešvarius drabužius į skalbyklą, nunešti indus nuo stalo pavalgius ir pan. Kartu su darbuotojais paslaugų gavėjai, kurie geba ir nori, prižiūri ir padeda tvarkyti bei gražinti Globos namų teritoriją, mirusiųjų gyventojų bei savo artimųjų kapus.

9. Individualus darbo metodas. Siekiant įgalinti paslaugų gavėjus, socialiniai darbuotojai individualiai, pagal kiekvieno paslaugų gavėjo poreikį teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitas socialinio darbo paslaugas. Kiekvieną paslaugų gavėją motyvuojam ir skatinam išsakyti savo lūkesčius. Teikdami įvairius pasiūlymus, kuriuos suformuluojam iš pačių paslaugų gavėjų išsakytų lūkesčių suteikiam galimybę rinktis tai, kas labiausiai priimtina kiekvienam individualiai. Siekdami, kad paslaugų gavėjai suprastų savo atsakomybes priimant sprendimus, konsultuojame apie galimas pasekmes ir sunkumus.

10. Grupinis įgalinimo lygmuo – grupinis procesas, siekiant bendro tikslo ar rezultato, įgyvendinant bendrus grupės narių interesus per bendras veiklas. Grupinio įgalinimo esmė – puiki kritinio sąmoningumo ugdymo, savitarpio pagalbos ir drąsinimo priemonė. 11. Grupinio įgalinimo būdas ir priemonės. Socialiniai darbuotojai dirbdami socialinį darbą vis dažniau aktyvina prevencinį darbą, stiprina Globos namų paslaugų gavėjų bendruomenę ir skatina siekti bendro rezultato per bendras veiklas. Paslaugų gavėjų problemos sprendžiamos bendradarbiaujant, taip siekiama priimti bendradarbiavimu paremtą problemos sprendimą. Tuo tikslu įstaigoje veikia Gyventojų taryba. Ši patariamoji institucija skatina paslaugų gavėjų gebėjimą veikti kartu su kitais ir patirti abipusę įtaką ir naudą bei gauti kitų paslaugų gavėjų paramą. Grupinis įgalinimas, dalyvaujant Gyventojų tarybos veikloje, kuria geresnės aplinkos ir sprendimų priėmimo kontrolę paslaugų gavėjams. Gyventojų taryboje mokomasi priimti sprendimus grupėje, spręsti bendras problemas, mobilizuoti išteklius bendram tikslui pasiekti. Paslaugų gavėjai patys kartu formuluoja spręstinas problemas, teikia siūlymus joms spręsti, veikia visų Globos namų gyventojų vardu, atstovauja jų interesus. Grupinis įgalinimas per Gyventojų tarybos veiklą įgalina maksimalų paslaugų gavėjų dalyvavimą, žmogaus teisių įgyvendinimą priimant jiems svarbius sprendimus.

 

IV. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMAS

12. Globos namų paslaugų gavėjų įgalinimas – paslaugų gavėjų gebėjimų, kompetencijų, išteklių plėtotė, galimybė reikšti nuomonę, apie savo poreikius, interesus ir lūkesčius, į kuriuos yra atsižvelgiama ir jie yra pripažįstami.

13. Paslaugų gavėjų įgalinimo požymiai:

13.1. dalyvavimas sprendimų priėmime;

13.2. informuotumas;

13.3. motyvacija;

13.4. gebėjimas veikti savarankiškai;

13.5. komunikacija;

13.6. pozityvus požiūris;

13.7. pasitikėjimas, atvirumas;

13.8. gebėjimas išmokti;

13.9. grįžtamasis ryšys;

13.10. lygiavertis santykis.

 

V. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO VEIKSNIAI

14. Įgalinimo procese, svarbiausi veiksniai yra paslaugų gavėjų dalyvavimas, įsitraukimas, savarankiškumo palaikymas, įgyti/turimi gebėjimai, aktyvi būklė ir savarankiški sprendimų priėmimai. Globos namai sukuria tokią aplinką kurioje įgalinimas veiktų. Įgalinimas prasideda, kai paslaugų gavėjai patys reiškia savo nuomonę, teikia siūlymus, žino savo teises, laikosi pareigų bei atsakomybės, turi galimybę rinktis, dalyvauja Globos namų ir visuomeniniame gyvenime priimdami sprendimus.

15. Didelę įtaką įgalinimui turi socialinių darbuotojų ir kitų Globos namų darbuotojų praktinė ir moralinė parama. Ji padeda suvokti įvairias bejėgiškumo alternatyvas, padeda kasdienėje veikloje įveikti kliūtis, priimant sprendimus. Moralinė parama reikalinga paslaugų gavėjų padrąsinimui siekiant savo tikslų ar svajonių, didinant pasitikėjimą savimi, atpažinti savo gebėjimus.

 

VI. ĮGALINIMO REZULTATAI

16. Globos namai vieną kartą per metus skaičiuoja įgalinimo rezultatus:

16.1. yra stebima, kiek procentų paslaugų gavėjų įgyvendino savo individualiuose socialinės globos planuose išsikeltus įgalinimo tikslus;

16.2. yra skaičiuojama, kiek per metus Gyventojų taryba Globos namų administracijai pateikė sprendimų ir pasiūlymų ir kiek jų buvo įgyvendinta.

17. Rezultatai skaičiuojami ir sisteminami vieną kartą per metus, kalendorinių metų lapkričio mėnesį. Duomenys surenkami iš paslaugų gavėjams parengtų individualių socialinės globos planų, kuriuos sistemina socialiniai darbuotojai.

 

PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA

 

I. GYVENIMO KOKYBĖS SAMPRATA

1. Adutiškio senelių namai (toliau – Globos namai) teikia ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Teikiamos paslaugos atitinka individualius paslaugų gavėjų poreikius, pasirinkimus, gebėjimus ir dera su įstaigos vizija, misija ir vertybėmis.

2. Globos namai paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepciją grindžia Pasaulinės Sveikatos Organizacijos apibrėžimu, kad „Gyvenimo kokybė – tai individualus savo vietos gyvenime vertinimas kultūros ir vertybių sistemos, kurioje individas gyvena, kontekste, susijęs su jo tikslais, viltimis, standartais ir interesais. Tai plati koncepcija, kompleksiškai veikiama asmens fizinės sveikatos, psichologinės būklės, nepriklausomybės lygio, socialinių ryšių ir ryšių su aplinka“.

 

II. GYVENIMO KOKYBĖS SRITYS

3. Detalizuojant Globos namų paslaugų gavėjų Gyvenimo kokybės ( toliau – GK) koncepciją, apsibrėžiame, kad GK – tai subjektyvus kiekvieno paslaugų gavėjo vertinimas, apimantis fizinės sveikatos, psichologinės būklės, savarankiškumo ir socialinių ryšių sritis. Globos namų GK modelį sudaro 4 sritys, o jų įvertinimui iškelti 8 elementai, kurie leidžia subjektyviai pamatuoti paslaugų gavėjų GK.

 

III. GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO BŪDAI, VEIKSMAI IR PRIEMONĖS

4. Siekiant gerinti paslaugų gavėjų GK visi Globos namų darbuotojai atsižvelgia į kiekvieną paslaugų gavėją individualiai. Globos namuose kiekvienam paslaugų gavėjui, esant galimybei ir su paslaugų gavėjo artimaisiais, o esant poreikiui stebėjimo būdu yra sudaromi individualūs socialinės globos planai, kuriuose individualiai atsispindi paslaugų gavėjo poreikiai, lūkesčiai ir siekiami tikslai. Kiekvienam tikslui pasiekti išsikeliami uždaviniai kuriuos vykdant artėjama tikslo link ir galiausiai tikslas pasiekiamas ir įgyvendinamas arba keičiami uždaviniai ir jo siekiama kitame etape.

4.1. Siekiant uţtikrinti paslaugų gavėjų fizinę sveikatą Globos namuose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos – organizuojami šeimos gydytojo apsilankymai, esant poreikiui paslaugų gavėjai vežami į polikliniką, atliekami įvairūs tyrimai, vykdomi gydytojų paskyrimai vartojant vaistus, esant poreikiui atliekami perrišimai, statomos lašelinių sistemos, matuojamas kraujospūdis, temperatūra, matuojamas cukraus lygis kraujyje. Taip pat kiekvieną rytą valgomojo salėje organizuojama rytinė mankštelė, kiekvieną ketvirtadienį organizuojama ,,sveikatos valandėlė“ kurios metų socialinė darbuotoja, pagal paslaugų gavėjų parinktą temą skaito straipsnius, žiūri video ir dalinasi gerąja patirtimi. Globos namuose organizuojamas maitinimo paslauga. Maistas gaminamas ir tiekiamas 4 kartus per dieną, atsižvelgiama į paslaugų gavėjų norus ir esant poreikiui gali būti keičiamas valgiaraštis.

4.2. Siekiant užtikrinti gerą psichologinę būklę Globos namuose organizuojamas laisvalaikio praleidimas (užimtumas), kuris turi įtakos paslaugų gavėjų emocinei būklei. Globos namuose organizuojamos laisvalaikio praleidimo formos, atitinkančios paslaugų gavėjų poreikius. Paslaugų gavėjai patys renkasi, kaip nori praleisti savo laisvalaikį, pavyzdžiui: skaityti knygas, spręsti kryžiažodžius, dėlioti dėliones, žaisti stalo žaidimus, eiti į bažnyčią, dalyvauti Globos namuose arba už jų ribų vykstančiuose renginiuose, ilsėtis ir panašiai. Taip pat Globos namų darbuotojai ir paslaugų gavėjai vadovaujasi etikos kodeksu ir Etikos ir gerovės užtikrinimo politika, siekdami gerbūvio, etiško sugyvenimo ir pozityvaus bendravimo.

4.3. Siekiant užtikrinti savarankiškumą Globos namų paslaugų gavėjai yra supažindinami su jų teisėmis ir pareigomis, bei kitomis vidaus tvarkomis, kurių žinojimas įgalina juos priimti sprendimus, teikti pasiūlymus, prisiimti atsakomybę, galimybę rinktis. Globos namų darbuotojai orientuojasi į asmenį, skatina savarankiškumą ir buitinių įgūdžių palaikymą, skatina veikti grupėmis GYVENIMO KOKYBĖ FIZINĖ GEROVĖ Sveikatos priežiūros paslaugos Higiena (asmens ir aplinkos) DVASINĖ GEROVĖ Laisvalaikio praleidimas Etikos laikymasis SAVARANKIŠKUMAS Įgalinimas Teisių žinojimas SOCIALINIAI RYŠIAI Bendravimas su artimisiais Integracinės veiklos (įsteigta Gyventojų taryba), įtraukiame paslaugų gavėjus į bendruomenines veiklas. 

4.4. Siekiant užtikrinti socialinius ryšius Socialiniai darbuotojai siekia, kad paslaugų gavėjai atėję gyventi į Globos namus, galėtų palaikyti ryšius su savo artimaisiais, giminėmis ar draugais, kaimynais. Surenkami visi galimi kontaktai ir sudaromos sąlygos (telefono skambučiai, el.paštas, laiškai, esant poreikiui vaizdo skambutis), kad paslaugų gavėjas galėtų bendrauti su jam artimais žmonėmis ir nesijaustų nuo jų atskirtas. Taip pat Globos namai skatina aktyvų paslaugų gavėjų dalyvavimą, Adutiškio miestelio bendruomenės renginiuose ar minėjimuose kuriuos rengia mokykla, biblioteka, kultūros namai, bažnyčia. Globos namai bendradarbiauja ne tik su vietine bendruomene, bendradarbiaujame su Vilniaus, Svirkų, Švenčionių bendruomenėmis kurios mielai, savo renginiais įneša šviesių spalvų, puikių nuotaikų mūsų paslaugų gavėjams.