NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Adutiškio slaugos ir reabilitacijos centras (toliau – centras) yra privati globos įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) ir dienos socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims, taip pat asmenims, sergantiems Alzheimerio ir Parkinsono ligomis bei senatvine demencija, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Centre ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir asmenys, kuriems dėl Alzheimerio, Parkinsono ligos ar senatvinės demencijos nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis ar specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ar didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

 

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo  ministras) įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

3. Centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą. Centro buveinės adresas – Centrinė a. 12, Adutiškis, Švenčionių rajonas,  Lietuva.

 

4. Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų. Jai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5.

6. Vieši centro pranešimai skelbiami interneto tinklapyje.

7. Centro nuostatai keičiami akcininkų nustatyta tvarka.

 

 

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

8. Svarbiausieji centro veiklos tikslai yra:

8.1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) ir dienos socialinę globą, užtikrinančią asmens įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;

8.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno centro gyventojo reikmes, užtikrinant jiems pasirinkimo teisę, įgyvendinant asmeninius poreikius, ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;

8.3. atsižvelgiant į centro gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

 

9. Centras, siekdamas įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja  centro gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

9.2. pagal teisės aktų nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina centro gyventojus reikalingu inventoriumi;

9.3. teikia centro gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;

9.4. pagal teisės aktų nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į centro gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą;

9.5. organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;

9.6. teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina centro gyventojus proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

9.7. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą;

9.8. užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, gyventojų specialiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

9.9. organizuoja centro gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą,  laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

9.10. organizuoja kultūrines paslaugas, esant poreikiui – religinių paslaugų  teikimą.

10. Centras taip pat atlieka šias funkcijas:

10.1. tvarko gyventojų apskaitą, asmens bylas, socialinės reabilitacijos ir   medicininę dokumentaciją;

10.2. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.3. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja įmonės turtą ir  juo disponuoja;

10.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę centro veiklą;

10.5. užtikrina įmonės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

10.6. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir rengia statistines ataskaitas;

10.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų  teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

 

III. CENTRO TEISĖS

 

11. Centras, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

11.1. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus centro kompetencijai priskirtais klausimais;

11.2. pasitelkti kitų įstaigų (esant jų vadovų sutikimui) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) centro kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

11.3. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;

11.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;

11.5. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

12. Centro veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais,    parengtais remiantis Strateginio planavimo metodika ir skelbiamais centro akcininkų susirinkime.

13. Centro administracijos padalinių veikla reguliuojama centro direktoriaus patvirtintomis centro darbo tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais.

14. Centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas priima ir iš jų  atleidžia akcininkai teisės aktų nustatyta  tvarka. Centro direktorius yra  tiesiogiai pavaldus įmonės akcininkams.

15. Centro direktorius:

15.1. vykdo uždarųjų akcinių bendrovių įstaigų įstatymo ir įmonės akcininkų jam nustatytas pareigas;

15.2. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

15.3. organizuoja centro darbą, kad būtų įgyvendinami uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

15.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

15.5. atsako už centro uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

15.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis, kad būtų įgyvendinti centro uždaviniai ir atliktos funkcijos;

15.7. tvirtina:

15.7.1. centro struktūrą, pareigybių sąrašą, tarnybinių atlyginimų koeficientus, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

15.7.2. centro darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, gyventojų vidaus tvarkos taisykles;

15.7.3. metinius centro veiklos planus;

15.8. teisės aktų nustatyta tvarka  priima į darbą ir atleidžia iš jo centro    darbuotojus;

15.9. teisės aktų nustatyta tvarka skatina centro darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

15.10. disponuoja centrui skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, įgaliojimus ir kitus dokumentus;

15.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja centrui   valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat bendraujant su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

15.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

15.13. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos UAB atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą bei pateikimą nustatytu laiku;

15.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.

16. Centro direktoriaus pavaduotoją (-us) į pareigas priima ir iš jų atleidžia centro direktorius. Centro direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) centro direktoriui.

17. Centro direktoriaus pavaduotojas (-ai):

17.1. koordinuoja ir kontroliuoja centro uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų    atlikimą pagal direktoriaus jam nustatytą kompetenciją;

17.2. atlieka kitas direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

18. Laikinai nesant direktoriaus (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais),    jo funkcijas atlieka centro direktoriaus pavaduotojas (-ai).

19. Centro darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, taip pat darbo   užmokesčio jiems mokėjimo tvarką bei sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

 

V. CENTRO VIDAUS ADMINISTRAVIMO  KONTROLĖ 

 

20.  Centro vidaus auditą atlieka įmonės akcininkai arba audito bendrovė.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 21. Centras gali būti pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.