Uždaviniai ir funkcijos


1. suteikti gyvenamąsias patalpas asmeniui ar šeimai, kai dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų  negali pasirūpinti savimi ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

2. sudaryti sąlygas asmeniui ar šeimai gyventi namų aplinkoje ir savarankiškai tvarkyti buitį, save, savo gyvenamąsias patalpas (apsipirkti, gamintis maistą ir t.t.) iš dalies padedant socialinį darbą dirbančiam darbuotojui.


Numatomas Adutiškio globos namų veiklos pobūdis (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

1. socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu (85.31);

2. socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (85.32);

3. valgyklos ir pagaminto valgio tiekimas (55.5);

4. laidotuvės ir su jomis susijusi veikla (93.03);

5. fizinės gerovės užtikrinimo veikla (93.04);

6. skalbyklų veikla (93.01.10);

7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (85.14);

8. kita, niekur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla (92.72).


Remiantis LR socialinės paslaugos ir darbo ministro įsakymu dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo, Adutiškio globos namų veikla vadovaujasi socialinės globos normos taikomos šiais principais:

1. asmens teisių užtikrinimo. Organizuojant ir teikiant socialinę globą, draudžiama nepagrįstai ir neteisėtai riboti asmens teises. Visos asmens problemos sprendžiamos su asmeniui rodoma pagarba, supratimu, jautrumu bei užtikrinant ir pripažįstant asmens teisę į privatumą. Įgyvendindamas savo teises, asmuo neturi varžyti kito asmens teisių;

2. dalyvavimo ir bendradarbiavimo. Siekiant užtikrinti geriausią asmens, visi socialinės globos organizavimo ir teikimo klausimai sprendžiami dalyvaujant ir bendradarbiaujant pačiam asmeniui, esant poreikiui, – kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams bei kompetentingų institucijų atstovams. 

3. pasirinkimo ir socialinės globos tikslingumo. Socialinė globa organizuojama ir teikiama, remiantis išsamiu ir visapusišku asmens socialinės globos poreikio vertinimu ir socialinės globos įstaigos galimybių suteikti šias paslaugas vertinimu, pripažįstant asmens teisę rinktis jo pagrįstus lūkesčius ir teisėtus interesus atitinkančią pagalbą. Į asmens nuomonę, jeigu ji neprieštarauja asmens teisėtiems interesams, yra atsižvelgiama užtikrinant, kad nebus pažeistos ir kitų asmenų pasirinkimo galimybės;

4. asmens savarankiškumo ugdymo ir socialinės integracijos. Teikiant socialinę globą, asmeniui sudaroma galimybė ugdyti saviraišką ir įgūdžius, pagal galimybes savarankiškai tvarkyti savo buitį, suteikiant žmogaus orumo nežeidžiančią pagalbą, skatinančią padėti palaikyti ar kompensuoti prarastą savarankiškumą ir ugdyti gebėjimus gyventi visuomenėje, įgyvendinant savo teises bei vykdant pareigas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, šeima ir artimaisiais giminaičiais;

5. nediskriminavimo. Socialinė globa organizuojama ir teikiama pagal įvertintus asmens poreikius, ir tai nepriklauso nuo asmens lyties, negalios, rasės, tautybės, pilietybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, seksualinės orientacijos ir kitų aplinkybių, nesusijusių su socialine globa.